Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası


Depodakaldı, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Depodakaldı, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.


11. Diğer Hükümler 


11.1. Fikri Mülkiyet Hakları 


a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Depodakaldı'nın telif haklarına tabi çalışmalar) Depodakaldı'ya ait olarak ve/veya Depodakaldı tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Depodakaldı Hizmet'lerini, Depodakaldı bilgilerini ve Depodakaldı'nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Depodakaldı'nın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Depodakaldı'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 


b) Depodakaldı'nın, Depodakaldı Hizmet'leri, Depodakaldı bilgileri, Depodakaldı telif haklarına tabi çalışmalar, Depodakaldı ticari markaları, Depodakaldı ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. 


c) Kullanıcılar, Depodakaldı'nın Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.


11.2. Sözleşme Değişiklikleri


a) Depodakaldı, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 


b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 30.08.2013 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır. 


11.3. Mücbir Sebepler


Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Depodakaldı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Depodakaldı için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Depodakaldı'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


11.5. Sözleşmenin Feshi


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Depodakaldı, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Depodakaldı'nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır: 

a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen Ürünler'in Satıcı tarafından Site'de satışa arz edilmesi ve bu durumun Depodakaldı tarafından tespit edilmesi, 


b) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, 


c) Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması, 


d) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması, 


e) Kullanıcı'ların, Site'de satışa arz ettikleri Ürünler'in alım-satımlarını, Güvenli Depo Alışveriş Sistemi'ni kullanmamaları.